How to enjoy sushi without breaking your wallet

Posted by Sadao Sasaki on

If you want to have sushi to your hearts content while traveling in Japan without breaking your wallet, Kaiten Sushi or belt-conveyor sushi is the right choice. Here are the 10 most popular Kaiten Sushi Restaurants:
1. Sushiro
2. Muten Kurasushi
3. Hama Sushi
4. Kappa Sushi
5. Sushi Choshimaru
6. Gatten Sushi
7. Genki Sushi
8. Uobei
9. Heiroku Sushi
10. Nemuro Hanamaru